4rinEU Panells de fusta multifuncionals per renovar energèticament l’envolupant dels edificis

22 abr 2021 | Notícies

Article escrit per Inés Fàbregas Riverola, Tècnic d’Acció Exterior de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Una gran part de l’edificació d’Europa és ineficient en termes d’ús de l’energia, principalment com a conseqüència de les pèrdues de calor a través de l’envolupant de l’edifici i la ineficiència dels sistemes de climatització. D’altra banda, una renovació profunda d’aquestes construccions, per millorar la seva eficiència energètica i promoure la descarbonatació de l’energia utilitzada, sovint implica actuacions encara costoses que fan difícil la seva implementació generalitzada.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, junt amb altres 12 socis europeus, participa del projecte recerca europeu 4RinEU, que té com a objectiu donar resposta als reptes exposats, proporcionant noves eines per fomentar, a gran escala, la renovació dels edificis existents.

En concret, els socis del 4RinEU proposem 10 solucions innovadores repartides en 3 pilars d’actuació; el tecnològic, el metodològic i el model de negoci. Entre aquestes 10 aportacions, cal destacar la PMF (Prefab Multifunctional Façade) pel seu potencial per reduir l’energia primària utilitzada per un edifici existent.

Aquesta PMF consisteix en uns mòduls de façana prefabricats que es superposen sobre l’envolupant existent. Són panells de gran format, amb estructura d’entramat de fusta, que contenen aïllament tèrmic (KIT 0) i poden incorporar diverses instal·lacions com VENTILACIÓ amb sistemes naturals o mecànics automatitzats (KIT 1), CLIMATITZACIÓ sigui calefacció i/o refrigeració (KIT 2) i GENERACIÓ D’ENERGIA amb panells solars tèrmics o fotovoltaics (KIT 3). L’elevat grau de prefabricació de la solució permet reduir considerablement els temps d’obra in situ (i les molèsties als usuaris) respecte a solucions més convencionals. A més, l’ús de fusta fa que els mòduls siguin ambientalment més respectuosos davant altres solucions, donat que seran fàcils de reciclar al final de la seva vida útil.

Per tal de poder posar en pràctica aquesta tecnologia (i les altres eines del 4RinEU), s’estan renovant 3 edificis pilots a Europa. Un d’ells és una promoció d’habitatges socials administrats per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, situada al municipi lleidatà de Bellpuig. Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, construït a l’any 2006 -tot i que la resta de l’illa està encara per edificar-. El bloc és rectangular i consta de tres plantes residencials més una semisoterrada d’estacionament. En total hi ha 15 habitatges (orientació Est-Oest) i les àrees comunes (vestíbul, escales, corredors) estan obertes a l’exterior per la façana Oest.

Actualment, l’envolupant de l’edifici té un nivell d’aïllament baix per la zona climàtica on es troba i diversos ponts tèrmics. Pel que fa a climatització, els apartaments disposen de calefacció per radiadors elèctrics, i no tenen aire condicionat tot i que hi ha ventilació creuada. Pel que fa al circuit d’ACS es va dissenyar amb calderes elèctriques individuals, que tenen el suport d’uns panells solars tèrmics col·lectius, col·locats a coberta.

Resumint, l’edifici és bastant nou, però té una elevada demanda d’energia primària i la situació s’agreuja si es té en consideració el perfil d’usuari d’aquests habitatges socials. Per tant, es va considerar oportú triar aquest demostratiu. A la renovació s’aplicaran solucions ja existents en el camp de la rehabilitació energètica combinades amb les tecnologies innovadores del 4RinEU. La PMF s’implementarà a la façana principal (est), incrementant l’aïllament tèrmic (KIT 0), incorporant ventilació mecànica amb recuperador de calor (KIT 1) i generant energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica (KIT3). L’estructura dels mòduls i l’acabat exterior, s’ha previst amb llistons fusta de Làrix amb acreditació ambiental. Per adaptar el disseny europeu de la PMF a l’edifici i al context local, l’Agència de l’habitatge de Catalunya ha comptat amb el suport dels estudis d’arquitectura catalans Estudi m103 i Bunyesc Arquitectura Eficient. En el moment de redacció d’aquest article, el projecte es troba en fase d’adjudicació d’obra i s’espera finalitzar el treballs de rehabilitació al llarg del primer trimestre de 2021. Com l’actuació s’emmarca en un projecte de recerca, a l’obra es mesuraran diversos indicadors de qualitat. Paral·lelament, l’edifici està sent monitoritzat per tal de poder obtenir dades reals del seu comportament energètic abans i després de la intervenció. L’objectiu és demostrar que la PMF pot ser una solució robusta i replicable per a la rehabilitació d’habitatges i altres edificis.

Descarregar Anuari 2021